Monday, September 9, 2013

บทเฉพาะกาล

บทเฉพาะกาล

บทนี้จะกำหนดหน้าที่และวิธีปฏิบัติที่ต้องทำเฉพาะช่วงเวลาที่กำหนด ถ้าเกินจากที่กำหนดไว้ก็จะไม่มีผลบังคับใช้ หรือไม่สามารถปฏิบัติตามได้อีก มีระบุไว้หลายประเด็น

ที่สำคัญและเคยเป็นประเด็นร้อนกันมาแล้วคือชมรมที่เดิมได้รับการรับรองให้ทำหน้าที่บริหารสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายเดิม จะต้องไปยื่นจดทะเบียนให้เป็นนิติบุคคลเป็นสมาคมวิทยุสมัครเล่นภายใน 180 วัน นับจากวันที่ประกาศมีผลบังคับใช้ ถ้าไม่ดำเนินการก็จะยกเลิกการรับรองเป็นสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่าย รวมไปถึงการอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

ส่วนจังหวัดไหนที่เป็นสมาคมอยู่แล้วก็ให้ดำเนินการต่อไปได้เลย แต่ต้องปรับแก้ระเบียบข้อบังคับให้ตรงกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดใหม่ ให้เสร็จสิ้นภายใน 180 วัน ถ้าไม่ทำก็โทษสถานเดียวกันคือยกเลิกการรับรองเป็นสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่าย รวมไปถึงการอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

ข้อถัดมาที่อยู่ในบทเฉพาะกาลก็เกี่ยวกับเรื่องการเพิกถอนสัญญาณเรียกขานนั้นเอง ให้ใช้บังคับเมื่อประกาศมีผลไปแล้ว 180 วัน

ก็หมายความว่าใครที่รู้ตัวว่าใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นหมดอายุ ให้รีบมาดำเนินการขอต่อใบอนุญาตพร้อมเสียค่าปรับ (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน มิเช่นนั้นโดนเพิกถอนใบอนุญาตแน่นอน

มีประเด็นสงสัยเล็กน้อยสำหรับเรื่องนี้ (อีกแล้ว) การที่ให้เวลา 180 วันนับจากวันที่ประกาศมีผลนั้นมันเพียงพอหรือไม่ ที่จะส่งข่าว กระจายข่าวไปถึงผู้ที่เป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่น ที่อาจไม่ค่อยได้ติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหว หรือติดภารกิจต่างๆ นานา ไม่สามารถดำเนินการอะไรได้ทันท่วงที ก็จะเสียโอกาสไป

ถ้าเป็นผมจะเสนอให้กำหนดระยะเวลามีผลบังคับไว้ที่ 2 ปี ดังที่ได้กำหนดไว้ว่าใบอนุญาตหมดอายุไปแล้ว 2 ปียังไม่ได้มายื่นต่อใหม่ ทำนองว่าระยะเวลา 2 ปีที่เริ่มนั้นให้เริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้

แต่ถ้า กสทช มีเหตุผลที่มีความจำเป็นต้องเร่งรีบใช้สัญญาณเรียกขานก็คงต้องดูตามความจำเป็น เพราะทราบมาว่าสัญญาณเรียกขานก็ใกล้หมดเต็มที ไม่มั่นใจว่าจะพอมีเหลือให้ใช้ถึง 2 ปีหรือเปล่านะสิ

เป็นเด็นสุดท้ายในบทเฉพาะกาล นั้นว่าด้วยกรณีนักวิทยุสมัครชาวต่างประเทศที่จะกำหนดสัญญาณเรียกขานใหม่เป็น "HS0/" นั้น ให้มีผลบังคับใช้ทันที และผู้ที่ใช้สัญญาณเรียกขาน "HS0Zxx" อยู่ก่อนแล้วให้ใช้ไปจนกว่าใบอนุญาตเดิมจะหมดลง แล้วจะกำหนดสัญญาณเรียกขานใหม่หากมาขอรับใบอนุญาตฉบับใหม่

ประเด็นนี้ก็จะสร้างความสับสนให้เกิดขึ้นได้ ก็จะเสนอใหม่ว่า ผู้ที่ใช้สัญญาณเรียกขาน "HS0Zxx" เดิมก็ให้คงใช้ไปได้ตลอด หากยังมาขอรับใบอนุญาตฉบับใหม่อย่างต่อเนื่องไม่ต้องไปกำหนดใหม่ สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตหมดอายุลงแล้วไม่ต่อใบอนุญาตภายใน 2 ปี ก็ให้ปฏิบัติตามที่กำหนดใหม่คือเรียกคืนสัญญาณเรียกขาน

1 comment:

  1. "ที่สำคัญและเคยเป็นประเด็นร้อนกันมาแล้วคือชมรมที่เดิมได้รับการรับรองให้ทำหน้าที่บริหารสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายเดิม จะต้องไปยื่นจดทะเบียนให้เป็นนิติบุคคลเป็นสมาคมวิทยุสมัครเล่นภายใน 180 วัน นับจากวันที่ประกาศมีผลบังคับใช้ ถ้าไม่ดำเนินการก็จะยกเลิกการรับรองเป็นสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่าย รวมไปถึงการอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย"
    ประเด็นเรื่องบทเฉพาะกาล180วัน ตั้งแต่วันประกาศใช้ระเบียบปี2550 มาจนถึงปัจจุบันนับได้ประมาณ เกือบ6ปี จังหวัดที่ไม่ดำเนินการก็คงยึดติดที่จะไม่ดำเนินการอยู่ดี จะมีประโยชน์ใดที่จะกำหนดในบทเฉพาะกาลในร่างระเบียบใหม่นี้ที่จะต้องขยายเวลาออกไปอีก ผมมองว่า "ไม่เกิดประโยชน์"ทางที่ดีควรกำหนดไปเลยว่า
    "จังหวัดใดที่ไม่ดำเนินการตามบทเฉพาะกาลตามระเบียบปี2550 ให้ยุติหรือยกเลิกการการกำกับดูแลและให้ยกเลิกข่ายวิทยุสมัครเล่นในจังหวัดนั้นทันทีหลังจากที่ระเบียบประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้ชมรมหรือสมาคมในพื้นที่ๆมีความพร้อมแจ้งความประสงค์ในการขอขยายข่ายต่อสำนักงานภายใน180วัน เพื่อที่สำนักงานจะได้พิจารณาและดำเนินการขั้นตอนที่เหลือต่อไป" ประมาณนี้ครับ..

    ReplyDelete