Tuesday, June 12, 2018

แนวทางการกำหนดสัญญาณเรียกขาน (Call sign assignment)

จากที่เคยนำเสนอแนวทางการกำหนดสัญญาณเรียกขานไว้ก่อนหน้านี้หลายปีแล้ว
ที่นำเสนอเมื่อปี 2558 Call sign และที่นำเสนอเมื่อ ปี 2556 แนวทางการกำหนดสัญญาณเรียกขาน
บางอย่างได้ถูกหยิบยกไปพิจารณาและปรับใช้ มาวันนี้ได้เห็นสัญญาณเรียกขานถูกกำหนดออกไปถึง E25Dxx แล้ว ซึ่งคงอีกไม่นานก็จะหมดลง
จึงขอหยิบยกเอาแนวคิดเดิมขึ้นมานำเสนออีกครั้งให้ช่วยกันคิดพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ที่จะใช้แนวทางนี้


ประเทภสถานีวิทยุสมัครเล่น
สัญญาณเรียกขาน
สถานีวิทยุสมัครเล่นประเภทบุคคล

   พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น
HS#Baaa – HS#Bzzz และ 
E2#Baaa - E2#Bzzz
   พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง
HS#aaa – HS#zzz และ 
E2#aaa - E2#zzz 
(ยกเว้น HS0Zaa - HS0Zzz)
   พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง
HS#Ba – HS#zz และ 
E2#Ba - E2#zz
   พนักงานวิทยุสมัครเล่นภายใต้ 
   Reciprocal   Agreement
HS0Zaa - HS0Zzz
สถานีวิทยุสมัครเล่นประเภทพิเศษ

   สถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่าย
HS#Aa – HS#Az 
(# = 1-9 ยกเว้น 0)
   สถานี Club Station ขั้นต้น
E2#Aa - E2#Az 
(# = 1-9 ยกเว้น 0)
   สถานี Club Station ขั้นกลางและขั้นสูง
HS0Aa - HS0Az และ 
E20Aa - E20Az
   สถานีทวนสัญญาณ
HS#RRaa – HS#RRzz
ปัจจุบันกำหนดให้ใช้
E24AA-E24ZZ
   สถานีเชื่อมต่อโครงข่ายอื่น
HS#RLaa – HS#RLzz
ปัจจุบันกำหนดให้ใช้
E25AA-E25ZZ
   สถานี Beacon
HS#RBaa – HS#RBzz

หลักการและเหตุผล

1. เพื่อการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ หากกำหนดสัญญาณเรียกขานแบ่งแยกตามระดับขั้นของใบอนุญาต จะทำให้สามารถตรวจสอบได้ง่าย หากมีการใช้งานในความถี่ที่ไม่ได้รับอนุญาตในแต่ละขั้น เช่น หากพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง ไปใช้งานความถี่ที่กำหนดให้เฉพาะพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูงใช้เท่านั้น จะสามารถทราบได้ทันทีจากสัญญาณเรียกขานที่ใช้ การกำหนดสัญณาณเรียกขานแบบแบ่งตามใบอนุญาตนี้มีการใช้งานในหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตเรีย เยอรมัน อังกฤษ และอีกหลายประเทศ

2. พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นกำหนดให้ใช้สัญญาณเรียกขานที่มี Suffix 4 ตัวอักษร ซึ่งข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศกำหนดให้สามารถทำได้ ในปัจจุบันมีประเทศออสเตเรีย กำหนดให้พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น (Foundation) ใช้สัญญาณเรียกขาน VK#Faaa ทั้งหมด และเมื่อสอบเลื่อนขั้นได้แล้วจะกำหนดสัญญาณเรียกขานที่มี Suffix 3 หรือ 2 ตัวให้ใหม่ ซึ่งการกำหนดสัญญาณเรียกขานของพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นของไทยนั้นกำหนดเป็น HS#Baaa – HS#Bzzz ซึ่ง (B หมายถึง Basic License) โดยอาจแบ่งแยกตามเขต 1 – 9 เหมือนเช่นเดิมได้หากต้องการ

3. พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลางกำหนดให้ใช้สัญญาณเรียกขานที่มี Suffix 3 ตัว เมื่อพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นได้สอบเลื่อนขั้นแล้วให้ยกเลิกสัญญาณเรียกขานเดิมที่มี Suffix 4 ตัวและใช้สัญญาณเรียกขานใหม่ และสามารถรองรับการเลือกสัญญาณเรียกขานที่ว่างอยู่จากการเพิกถอนสัญญาณเรียกขาน ทั้งนี้สัญญาณเรียกขานของพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลางควรสั้นลงเนื่องจากติดต่อในย่านความถี่ HF ทั้ง SSB และ CW มีความชัดเจนต่ำ ต้องการความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารจึงควรกำหนดให้สัญญาณเรียกขานสั้นลง

4. พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง กำหนดให้ใช้สัญญาณเรียกขานที่มี Suffix 3 ตัว หรือ 2 ตัวเมื่อพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลางสอบเลื่อนขั้นเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูงแล้ว ให้สิทธิในการขอรับสัญญาณเรียกขาน Suffix 2 ตัวได้หากมีความประสงค์ หรือจะคงใช้ Suffix 3 ตัวไว้เช่นเดิม

5. พนักงานวิทยุสมัครเล่นชาวต่างชาติที่มาขอรับอนุญาตในประเทศไทย กำหนดให้ใช้สัญญาณเรียกขาน HS0Zaa – HS0Zzz 

6. การกำหนดสัญญาณเรียกขานให้ดำเนินการได้ทันที โดยเมื่อมีผู้มาขอรับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นใหม่ให้กำหนดสัญญาณเรียกขาน HS#Baaa ไปตามลำดับ และหากเป็นผู้ที่มาขอรับใบอนุญาตหลังจากใบอนุญาตฉบับเดิมหมดอายุลงให้สิทธิในการเลือกรับสัญญาณเรียกขานใหม่แบบ Suffix 4 ตัวหรือคงสัญญาณเรียกขานเดิมไว้ได้ หากมีความประสงค์จะเปลี่ยนสัญญาณเรียกขานแบบ Suffix 4 ตัวจะให้สิทธิในการเลือกสัญญาณเรียกขานที่ต้องการได้ หรือพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นที่ใบอนุญาตยังไม่หมดอายุแต่มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนไปใช้สัญญาณเรียกขานแบบ Suffix 4 ตัวให้สามารถดำเนินการได้เลย โดยให้สิทธิการเลือกสัญญาณเรียกขานที่ต้องการได้

7. หากดำเนินการตามแนวทางนี้ปัญหาเรื่องการกำหนดสัญญาณเรียกขานจะถูกแก้ไข และสามารถใช้งานได้ตลอดไป ซึ่งในระยะยาวสัญญาณเรียกขานจะเข้าสู่ระบบที่กำหนดไว้นี้เอง โดยไม่ต้องมีการแก้ปัญหาใดๆ เพิ่มอีก และหากสัญญาณเรียกขานของพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นหมดลงอีกในกลุ่ม HS#Baaa ก็สามารถเลือกกลุ่มต่อไปมาใช้ได้ เช่น HS#Caaa เป็นต้น แต่หากดำเนินการมาตรการการไม่ขอรับใบอนุญาตฉบับใหม่หลังจากใบอนุญาตฉบับเดิมสิ้นสุดลงแล้วเกินกว่า 2 ปีสัญญาณเรียกขานจะถูกเพิกถอน ก็จะทำให้การบริหารจัดการสัญญาณเรียกขานเพียงพอไปตลอด

8. สถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายกำหนดให้ใช้ HS#Aa – HS#Az (# = 1-9 ยกเว้น 0)

9. สถานี Club Station ขั้นต้น กำหนดให้ใช้ E2#Aa - E2#Az (# = 1-9 ยกเว้น 0) เพื่อการแยกชัดเจนถึงสิทธิการใช้งานความถี่ ซึ่งสะดวกในการกำกับดูแลกันเองของนักวิทยุสมัครเล่น

10. สถานี Club Station ขั้นกลางและขั้นสูง กำหนดให้ใช้ HS0Aa - HS0Az และ E20Aa - E20Az

11. สถานีทวนสัญญาณ ปัจจุบันไม่มีการกำหนดสัญญาณเรียกขานให้กับสถานีทวนสัญญาณ แต่ให้ใช้สัญญาณเรียกขานของสถานีควบคุมข่ายที่ได้รับอนุญาต ซึ่งไม่เหมาะสมเนื่องจากเป็นสถานีที่แยกหน้าที่กัน และในอนาคตอาจมีสถานีทวนสัญญาณจำนวนมากในแต่ละจังหวัด กระจายไปในแต่ละพื้นที่ และความถี่ในแต่ละย่าน เช่นสถานีทวนสัญญาณความถี่ 28-29.7 MHz และ UHF (430-440 MHz) ดังนั้นแต่ละสถานีควรมีสัญญาณเรียกขานกำหนด และควรแยกออกจากสัญญาณเรียกานของสถานีควบคุมข่าย
(ปัจจุบันสถานีทวนสัญญาณได้รับการกำหนดสัญญาณเรียกขานให้ทุกจังหวัดแล้ว)

12. สถานีเชื่อมโยงโครงข่ายอื่น และสถานี Beacon ควรกำหนดสัญญาณเรียกขานประจำสถานีเหล่านี้โดยเฉพาะเพื่อการกำกับดูแลที่เป็นระบบ ไม่อนุญาตให้ใช้สัญญาณเรียกขานของตนเองในการใช้งานสถานีประเภทเหล่านี้ เนื่องจากจำเป็นต้องได้รับการอนุญาตให้เป็นไปตามประกาศฯ ที่ได้กำหนดไว้ก่อนหน้า และรวมถึงเพื่อแก้ปัญหาทางด้านเทคนิคการใช้งานวิทยุสื่อสารประเภทเสียงดิจิตอลอีกด้วย
(ปัจจุบันสถานีเชื่อมโยงโครงข่ายอื่น ได้รับการกำหนดสัญญาณเรียกขานแล้ว)


มิถุนายน 2561
HS2JFW

Tuesday, August 30, 2016

รับ WSPR ด้วย SDR Sharp และ RTL-SDR

หลายท่านคงมี RTL-SDR ชนิด USB ตัวเล็กๆ ราคาไม่กี่ร้อยบาทอยู่ แต่ไม่รู้จะทำอะไรดี บทความนี้จะอธิบายวิธีการนำ RTL-SDR มารับสัญญาณ WSPR แล้วรายงานผลการรับขึ้นแสดงบนเว็บ http://www.wsprnet.org

เริ่มกันเลย


1. ติดตั้ง RTL-SDR พร้อม Driver ให้เรียบร้อย

2. Download โปรแกรม SDRSharp และติดตั้งโปรแกรมลงในเครื่อง

3. Download โปรแกรม VB-Audio Virtual และติดตั้ง ( http://vb-audio.pagesperso-orange.fr/Cable/ ) โปรแกรม VB-Audio เป็นโปรแกรมสร้างสาย Cable จำลองสำหรับการส่งผ่านเสียงระหว่างโปรแกรม ในที่นี้จะเป็นการส่งผ่านเสียงจากโปรแกรม SDRSharp เพื่อไปเข้าโปรแกรม WSPR ให้ถอดข้อมูล

4. เปิดโปรแกรม SDRSharp เลือกอุปกรณ์เป็น RTL-SDR / USB
เลือก Audio -> Output เป็น CABLE Input (VB-Audio Virtual Cable)

5. กด Play ให้โปรแกรมทำงาน ซึ่งโปรแกรมจะเริ่มรับสัญญาณจากความถี่ที่ตั้งไว้ทันที อย่าลืมต่อสายอากาศให้เรียบร้อย

6. ปรับความถี่ไปที่ 144.489 MHz และเลือกโหมด USB ซึ่งเป็นความถี่ที่ใช้สำหรับการส่ง WSPR แต่ด้วย RTL-SDR อาจมีความคลาดเคลื่อนของความถี่ไปพอสมควรจึงต้องมีการปรับความถี่ให้ตรงกันไม่ผิดเพี้ยนไปมากเกินกว่า 100 Hz จากความถี่ส่งของสถานีส่ง ซึ่งจะอธิบายต่อไป

โปรแกรม SDRSharp

7. Download และติดตั้งโปรแกรม WSPR-X และ WSPR ในเครื่องให้เรียบร้อย ( http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wspr.html ) การรับสัญญาณเราจะรับด้วยโปรแกรม WSPR ส่วนโปรแกรม WSPR-X จะเอาไว้สำหรับการปรับแต่งความถี่ที่คลาดเคลื่อนไปให้ตรงกัน

8. เปิดโปรแกรม WSPR-X ขึ้นมาเพื่อรับสัญญาณและปรับความถี่ให้ตรงกับสัญญาณจากสถานีส่ง WSPR เมื่อเปิดแล้วให้เข้าไปที่ Setup -> Option แล้วเลือก Audio In เป็น CABLE Output (VB-Audio Virtual Cable) แล้วกด OK

เลื่อก Audio In ในโปรแกรม WSPR-X
9. ที่หน้าจอ WSPR-X Waterfall จะมีตัวเลขหลายๆ ค่าอยู่ และมีแถบสีเขียวแนวนอน ซึ่งหมายถึงช่วงที่โปรแกรมจะจับสัญญาณที่อยู่ในบริเวณแถบสีเขียวนี้ไปถอดสัญญาณ ซึ่งเราต้องปรับความถี่ด้วยโปรแกรม SDRSharp ให้สัญญาณแนวนอนที่ส่งออกมาจากสถานีส่ง ให้มาอยู่ในช่วงแถบสีเขียวนี้ โดยต้องค่อยๆ ปรับทีละน้อยไปเรื่อยๆ จนกว่าสัญญาณจะมาอยู่ในช่วงแถบสีเขียวนี้

แถบสีเขียวที่หน้าจอ WSPR-X Waterfall
10. เปิดโปรแกรม WSPR ขึ้นมา เข้าไปที่ Setup เพื่อกำหนดค่าต่างๆ ได้แก่ สัญญาณเรียกขานของสถานีรับ (ตัวเรา) ตำแหน่งสถานี Grid และเลือก Audio In เป็น CABLE Output (VB-Audio Virtual Cable) กดปิดหน้าต่าง

ตั้งค่าใน WSPR

11. เลือก Band ไปที่ 2m 

12. ปรับ TX fraction (%) ไปที่ 0

13. เลือก Upload spots

14. ปรับระดับเสียงให้เหมาะสมโดยปรับที่โปรแกรม SDRSharp -> Audio ให้มีค่าอยู่ประมาณ 0 dB จากการทดสอบพบว่าให้ค่าเสียงอยู่ที่ +/- 10 dB

ปรับระดับเสียงที่ SDRSharp

ดูค่าระดับเสียงที่ WSPR

15. ตังเวลาของเครื่องให้ตรง โดยใช้โปรแกรม Dimension 4 - http://www.thinkman.com/dimension4/ถ้าเวลาของเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ตรง จะทำให้โปรแกรมไม่ถอดสัญญาณ

16. โปรแกรมจะเริ่มรับสัญญาณและถอดสัญญาณ เมื่อถอดสัญญาณได้แล้วจะส่งข้อมูลไปแสดงที่เว็บ http://wsprnet.org/drupal/wsprnet/map

โปรแกรม WSPR
 ขั้นตอนทั้งหมดมีเท่านี้ ถ้าทำครบขั้นตอนแล้วก็คาดว่าน่าจะรับสัญญาณได้

73
HS2JFW