Friday, September 6, 2013

ร่าง หลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่นหลังจากที่พูดจากันอยู่พักใหญ่ มีการถามถึงกันมากมายว่าระเบียบว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่นฉบับใหม่นั้นหน้าตาเป็นอย่างไร หลายคนก็อยากรู้ว่าสิ่งที่ได้รับฟังความคิดเห็นมาหลายรอบ ใช้เวลาไปหลายปี นั้นจะมีอะไรปรับเปลี่ยนไปบ้าง วันนี้สามารถหาอ่านได้แล้ว โดยสามารถ Download ได้ที่ Website ของนิตยสาร 100 วัตต์ ตาม Link นี้ได้เลย