Tuesday, August 30, 2016

รับ WSPR ด้วย SDR Sharp และ RTL-SDR

หลายท่านคงมี RTL-SDR ชนิด USB ตัวเล็กๆ ราคาไม่กี่ร้อยบาทอยู่ แต่ไม่รู้จะทำอะไรดี บทความนี้จะอธิบายวิธีการนำ RTL-SDR มารับสัญญาณ WSPR แล้วรายงานผลการรับขึ้นแสดงบนเว็บ http://www.wsprnet.org

เริ่มกันเลย


1. ติดตั้ง RTL-SDR พร้อม Driver ให้เรียบร้อย

2. Download โปรแกรม SDRSharp และติดตั้งโปรแกรมลงในเครื่อง

3. Download โปรแกรม VB-Audio Virtual และติดตั้ง ( http://vb-audio.pagesperso-orange.fr/Cable/ ) โปรแกรม VB-Audio เป็นโปรแกรมสร้างสาย Cable จำลองสำหรับการส่งผ่านเสียงระหว่างโปรแกรม ในที่นี้จะเป็นการส่งผ่านเสียงจากโปรแกรม SDRSharp เพื่อไปเข้าโปรแกรม WSPR ให้ถอดข้อมูล

4. เปิดโปรแกรม SDRSharp เลือกอุปกรณ์เป็น RTL-SDR / USB
เลือก Audio -> Output เป็น CABLE Input (VB-Audio Virtual Cable)

5. กด Play ให้โปรแกรมทำงาน ซึ่งโปรแกรมจะเริ่มรับสัญญาณจากความถี่ที่ตั้งไว้ทันที อย่าลืมต่อสายอากาศให้เรียบร้อย

6. ปรับความถี่ไปที่ 144.489 MHz และเลือกโหมด USB ซึ่งเป็นความถี่ที่ใช้สำหรับการส่ง WSPR แต่ด้วย RTL-SDR อาจมีความคลาดเคลื่อนของความถี่ไปพอสมควรจึงต้องมีการปรับความถี่ให้ตรงกันไม่ผิดเพี้ยนไปมากเกินกว่า 100 Hz จากความถี่ส่งของสถานีส่ง ซึ่งจะอธิบายต่อไป

โปรแกรม SDRSharp

7. Download และติดตั้งโปรแกรม WSPR-X และ WSPR ในเครื่องให้เรียบร้อย ( http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wspr.html ) การรับสัญญาณเราจะรับด้วยโปรแกรม WSPR ส่วนโปรแกรม WSPR-X จะเอาไว้สำหรับการปรับแต่งความถี่ที่คลาดเคลื่อนไปให้ตรงกัน

8. เปิดโปรแกรม WSPR-X ขึ้นมาเพื่อรับสัญญาณและปรับความถี่ให้ตรงกับสัญญาณจากสถานีส่ง WSPR เมื่อเปิดแล้วให้เข้าไปที่ Setup -> Option แล้วเลือก Audio In เป็น CABLE Output (VB-Audio Virtual Cable) แล้วกด OK

เลื่อก Audio In ในโปรแกรม WSPR-X
9. ที่หน้าจอ WSPR-X Waterfall จะมีตัวเลขหลายๆ ค่าอยู่ และมีแถบสีเขียวแนวนอน ซึ่งหมายถึงช่วงที่โปรแกรมจะจับสัญญาณที่อยู่ในบริเวณแถบสีเขียวนี้ไปถอดสัญญาณ ซึ่งเราต้องปรับความถี่ด้วยโปรแกรม SDRSharp ให้สัญญาณแนวนอนที่ส่งออกมาจากสถานีส่ง ให้มาอยู่ในช่วงแถบสีเขียวนี้ โดยต้องค่อยๆ ปรับทีละน้อยไปเรื่อยๆ จนกว่าสัญญาณจะมาอยู่ในช่วงแถบสีเขียวนี้

แถบสีเขียวที่หน้าจอ WSPR-X Waterfall
10. เปิดโปรแกรม WSPR ขึ้นมา เข้าไปที่ Setup เพื่อกำหนดค่าต่างๆ ได้แก่ สัญญาณเรียกขานของสถานีรับ (ตัวเรา) ตำแหน่งสถานี Grid และเลือก Audio In เป็น CABLE Output (VB-Audio Virtual Cable) กดปิดหน้าต่าง

ตั้งค่าใน WSPR

11. เลือก Band ไปที่ 2m 

12. ปรับ TX fraction (%) ไปที่ 0

13. เลือก Upload spots

14. ปรับระดับเสียงให้เหมาะสมโดยปรับที่โปรแกรม SDRSharp -> Audio ให้มีค่าอยู่ประมาณ 0 dB จากการทดสอบพบว่าให้ค่าเสียงอยู่ที่ +/- 10 dB

ปรับระดับเสียงที่ SDRSharp

ดูค่าระดับเสียงที่ WSPR

15. ตังเวลาของเครื่องให้ตรง โดยใช้โปรแกรม Dimension 4 - http://www.thinkman.com/dimension4/ถ้าเวลาของเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ตรง จะทำให้โปรแกรมไม่ถอดสัญญาณ

16. โปรแกรมจะเริ่มรับสัญญาณและถอดสัญญาณ เมื่อถอดสัญญาณได้แล้วจะส่งข้อมูลไปแสดงที่เว็บ http://wsprnet.org/drupal/wsprnet/map

โปรแกรม WSPR
 ขั้นตอนทั้งหมดมีเท่านี้ ถ้าทำครบขั้นตอนแล้วก็คาดว่าน่าจะรับสัญญาณได้

73
HS2JFW
No comments:

Post a Comment