Tuesday, September 22, 2015

Vanity Call sign การเลือกรับสัญญาณเรียกขานวิทยุสมัครเล่น


ได้ทราบว่าเรากำลังจะมีแนวคิดว่าให้พนักงานวิทยุสมัครเล่นได้มีโอกาสเลือกสัญญาณเรียกขานที่ชอบ ที่สวยๆ ได้ตามต้องการ เลยนึกถึงว่าของสหรัฐอเมริกาก็มีระบบให้เลือกสัญญาณเรียกขานได้ตามใจชอบ ซึ่งระบบนี้ชื่อว่า Vanity Call Sign System

ไปดูจากแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องได้แก่ Form 605 ของ FCC จะมีส่วนที่กำหนดเกี่ยวกับการเปลี่ยนสัญญาณเรียกขานได้โดยมีเงื่อนไขถึง 6 แบบ ลองมาดูแต่ละแบบว่าเป็นอย่างไร

แบบ A มีข้อความเขียนว่า FORMER PRIMARY STATION HOLDER นั่นหมายถึงว่าเป็นกรณีที่สัญญาณเรียกขานนี้เคยเป็นของผู้ขอมาก่อน ซึ่งต้องมีหลักฐานมายืนยันความที่เคยเป็นเจ้าของมาก่อน สำหรับกรณีนี้มีความเป็นไปได้หลายกรณี เช่น เคยใช้สัญญาณเรียกขานนี้มาก่อน แล้วขาดต่อใบอนุญาตไปจนสัญญาณเรียกขานนั้นถูกยกเลิกไป และได้มีพนักงานวิทยุสมัครเล่นคนอื่นได้เลือกไปใช้ ซึ่งหากนักวิทยุสมัครเล่นผู้ที่นำสัญญาณรียกขานของคนเก่าไปใช้กำลังจะหมดอายุลง หรือเสียชีวิตไป ทาง FCC บอกให้สิทธิกับเจ้าของเดิมก่อนคนอื่นมาคว้ากลับไปได้ก่อน

ได้ยินมาว่าเรื่องแบบนี้กำลังจะเกิดขึ้นกับประเทศไทย ว่าผู้ที่ถูกเพิกถอนสัญญาณเรียกขานไปหมาดๆ สามารถขอรับสัญญาณเรียกขานเก่าคืนได้ ซึ่งถ้าสัญญาณเรียกขานนั้นยังไม่ถูกนำไปกำหนดให้กับคนอื่น

แบบ B มีข้อความเขียนว่า CLOSE RELATIVE OF FORMER HOLDER สำหรับกรณีนี้ FCC ให้สิทธิผู้ที่เป็นญาติของเจ้าของสัญญาณเรียกขานที่เสียชีวิตไปสามารถใช้สัญญาณเรียกขานนั้นได้ก่อนคนอื่นจะมาคว้าเอาไปใช้ แต่ต้องนำไปใช้นะครับ ไม่ใช่เอาไปเก็บไว้ เป็นการกำหนดสัญญาณเรียกขานให้กับผู้ที่เป็นญาติมาขอไปใช้ เช่น HS1QRZ เป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นอยู่แล้ว แต่ผู้เป็นบิดามีสัญญาณเรียกขาน HS1QSO เสียชีวิตไป แล้ว HS1QRZ มีความประสงค์จะใช้ HS1QSO แทน HS1QRZ ซึ่งเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจะต้องคืนสัญญาณเรียกขานเดิมกลับไปให้ผู้อื่นได้มีสิทธินำไปใช้ ไม่สามารถขอ 2 สัญญาณเรียกขานมาเก็บไว้เฉยๆ ได้

แบบ C มีข้อความว่า FORMER CLUB STATION HOLDER สำหรับกรณีนี้จะคล้ายกับแบบ A แต่เป็น Club Station

แบบ D เป็นแบบที่เจ้าของสัญญาณเรียกขานหรือผู้เป็นญาติ มีหนังสือเป็นทางการมอบหรือยินยอมให้ Club Station ได้ใช้สัญญาณเรียกขานของตนเองได้หลังจากที่เสียชีวิต

แบบ E และ แบบ F นั้น เป็นกรณีปกติที่ FCC จะให้เลือกสัญญาณเรียกขานที่ต้องการใช้มากที่สุด 25 สัญญาณเรียกขาน และจะกำหนดให้ตามลำดับแรกสุดก่อน หากยังไม่ได้กำหนดให้ผู้อื่นไปก่อนหน้า สาเหตุที่ต้องให้กำหนดมากถึง 25 สัญญาณเรียกขานนั้น เพราะในขณะที่ตรวจสอบว่าสัญญาณเรียกขานนั้นยังว่างอยู่แต่อาจมีความเป็นไปได้ว่ามีคนอื่นก็ได้ยื่นขอใช้สัญญาณเรียกขานเดียวกันมาพร้อมกัน ซึ่งทาง FCC ก็จะดูว่าใครส่งแบบฟอร์มมาขอก่อนก็จะให้ก่อนตามเงื่อนไข

ตามกฎของ FCC บอกไว้ว่าสัญญาณเรียกขานของผู้ใดที่ถูกยกเลิกหรือเสียชีวิตไปแล้ว สัญญาณเรียกขานจะถูกเก็บไว้เป็นเวลา 2 ปีโดยไม่ถูกนำไปกำหนดให้กับผู้ใด ยกเว้นกรณี A-D ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว


No comments:

Post a Comment