Monday, December 1, 2014

ความหมายของ ข้อ 14 ตามประกาศ กสทช ว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่น

บังเอิญได้ไปเห็นกระทู้หนึ่งในที่มีการถกเถียงกันอย่างเอาจริงเอาจังเรื่อง การเป็นสมาชิกสมาคมของนักวิทยุสมัครเล่น

มีสมาชิกท่านหนึ่งไปพบข้อความตามนี้มา แล้วนำมาถามไว้ในกระทู้

"หลังจากท่านเป็นสมัครเป็นสมาชิกแล้ว ต่อไปท่านต้องต่อสมาชิกสมาคมทุกปี เพื่อให้ท่านยังได้มีสถานะการเป็นนักวิทยุสมัครเล่นอยู่ แม้ว่าบัตรนามเรียกขานท่านยังไม่หมดอายุก็ตาม ถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งหมดอายุลง ก็จะถือว่าท่านได้ขาดจากการเป็นนักวิทยุสมัครเล่นไปด้วย สิทธิ์ต่างที่ท่านเคยมี เช่น ใบนุญาติใช้วิทยุ ใบตั้งสถานี ฯลฯ อื่นก็จะหมดไปด้วย

จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ นี้ทำให้เกิดเป็นการระดมความเห็นกันอย่างมากมายว่าจริงๆ แล้วมันเป็นอย่างไร บางคนก็บอกว่าเป็นแบบนี่แหละ บางคนก็บอกว่าบ้าไปแล้วถ้าเป็นแบบนี้

ลองมาดูว่าตามประกาศฉบับใหม่ที่มีผลบังคับใช้อยู่ในเวลานี้แล้วนั้น เป็นอย่างไร

เนื้อความตามข้อ 14 ของประกาศ เขียนไว้แบบนี้

ข้อ ๑๔ พนักงานวิทยุสมัครเล่นต้องมีสถานะเป็นสมาชิกขององค์กรวิทยุสมัครเล่นที่จดทะเบียนนิติบุคคลเป็นสมาคมที่คณะกรรมการรับรอง
ทั้งนี้ องค์กรวิทยุสมัครเล่นตามความในวรรคแรกต้องจัดทําหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นสมาชิกโดยมีรูปแบบตามที่สํานักงานกําหนด หรือบัตรประจําตัวสมาชิก เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการยื่นคําขอรับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่น

ความในข้อ 14 แบ่งออกเป็น 2 วรรค ซึ่งความในวรรคแรกบอกไว้ว่า นักวิทยุสมัครเล่นจะต้องมีสถานะเป็นสมาชิกของสมาคมใดสมาคมหนึ่ง ที่ กสทช รับรอง และความในวรรคสองเป็นการกำหนดหน้าที่ของสมาคมว่าจะต้องออกหนังสือรับรองหรือบัตรสมาชิก ให้ไว้เพื่อใช้สำหรับการขอรับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นเล่น

ถ้าพิจารณาความในวรรคแรก เนื้อความก็จะระบุชัดเจนว่าการที่จะคงความเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นไว้ได้นั้นจำเป็นจะต้องเป็นสมาชิกของสมาคมอยู่ตลอดเวลา หากขาดจากการเป็นสมาชิกของสมาคมแล้วนั้นคุณสมบัติการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นก็หายไป เนื่องจากไม่เป็นไปตามความในข้อ 14 วรรคแรกนั่นคือไม่มีสถานะเป็นสมาชิกของสมาคม

ดังนั้นความตามที่เพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งยกมาถามนั้นก็จะเป็นจริง

และเมื่อไม่มีคุณสมบัติการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นแล้ว ใบอนุญาตต่างๆ ที่ได้รับอยู่นั้นก็จะสิ้นสภาพตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่น ใบอนุญาตตั้งสถานี ใบอนุญาตมี/ใช้เครื่อง ต่างๆ ให้คิดง่ายๆ ว่า คนที่ไม่มีคุณสมบัติการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่น จะมีใช้เครื่องวิทยุสมัครเล่น และตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นได้อย่างไร

มีท่านหนึ่งตอบเอาไว้ถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่น ผมขอยกมาดังนี้

คุณสมบัติของพนักงานวิทยุสมัครเล่น ตามประกาศ จะต้องคุณสมบัติดังนี้
  1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย หรือเชื้อชาติไทย
  2. เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นซึ่งคณะกรรมการออกให้หรือคณะกรรมการอนุญาตให้เทียบเท่า
  3. คุณสมบัติอื่นใดที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
  4. พนักงานวิทยุสมัครเล่นต้องมีสถานะเป็นสมาชิกขององค์กรวิทยุสมัครเล่นที่จดทะเบียนนิติบุคคลเป็นสมาคมที่คณะกรรมการรับรอง

ไม่ว่าเราจะพอใจ หรือไม่พอใจ ชอบหรือไม่ชอบ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย กับประกาศนี้อย่างไร เราก็คงเลี่ยงที่จะปฏิบัติตามไม่ได้ เพราะมีผลบังคับใช้ไปเรียบร้อยแล้ว

No comments:

Post a Comment