Tuesday, October 28, 2014

มาตรา 43

ผ่านพ้นมาก็หลายเดือนแล้ว นับจากวันที่ประกาศ กสทช เกี่ยวกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น ที่มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2557

หลายคนก็ดีใจที่มีพัฒนาการไปในทางที่ดีขึ้น เรียกได้ว่าไม่อายนานาอารยประเทศ ว่ากิจการวิทยุสมัครเล่นไทย ก็ทัดเทียบกัน (เรื่องกฏหมาย และข้อกำหนด) แต่ก็มีหลายคนบนพึงพำต่อว่าต่างๆ นานา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าได้รับความสนใจไม่น้อยจากนักวิทยุสมัครเล่น่ ถึงแม้จะรู้สึกช้าไปหน่อยก็ยังดีที่ออกมามีเสียงบ้าง

มาจนถึงวันนี้มีจำนวนไม่น้อยที่อ่านประกาศแล้วก็ไม่เข้าใจ หรือไม่รู้ว่าจะปฏิบัติตัวอย่างไร มันสับสนไปหมด ได้มีความพยายามจาก กสทช ที่จะไปเดินสายชี้แจง อธิบาย แถลงไข ให้เกิดความกระจ่างแล้วทั่วประเทศก็ตาม หลายคนก็ยังพลาดโอกาสที่จะได้เข้าร่วม

ประเด็นร้อนหนึ่งก็คือตามประกาศ ในมาตราที่ 14 กำหนดไว้ว่าพนักงานวิทยุสมัครเล่นทุกคนจะต้องมีสถานะเป็นสมาชิกของสมาคมที่ กสทช รับรอง โดยมีเนื้อความตามนี้

ข้อ ๑๔ พนักงานวิทยุสมัครเล่นต้องมีสถานะเป็นสมาชิกขององค์กรวิทยุสมัครเล่นที่จดทะเบียนนิติบุคคลเป็นสมาคมที่คณะกรรมการรับรอง

 และเพื่อไม่ให้เป็นการสงผลกระทบในวงกว้างจึงได้ออกบทเฉพาะกาล ข้อที่ 43 ยกเว้นผู้ที่ได้รับอนุญาตก่อนประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ดังนี้

ข้อ ๔๓ ความในข้อ ๑๔ มิให้ใช้บังคับกับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ก่อนประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ
 ก็เลยทำให้เกิดการตีความกันไปต่างๆ นานา จนทำให้เกิดความสับสนกันไปมาก ว่าที่บอกไว้ในข้อ 43 น่ะคืออย่างไร จะตีความเข้าข้างใครก็แล้วแต่ ลองมาดูภาพประกอบนี้แล้วก็น่าจะกระจ่างขึ้นได้บ้างNo comments:

Post a Comment