Tuesday, October 22, 2013

ภาคผนวก 4 หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น

ภาคผนวก 4
หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น

๑. ผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นของประเทศที่ใช้หลักข้อตกลงต่างตอบแทนเกี่ยวกับกิจการวิทยุสมัครเล่นกับประเทศไทย ซึ่งมีความประสงค์จะเทียบประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นของประเทศไทย ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
๑.๑ สัญชาติไทย
๑.๒ เชื้อชาติไทย
๑.๓ สัญชาติของประเทศที่มีข้อตกลงต่างตอบแทนเกี่ยวกับกิจการวิทยุสมัครเล่นกับประเทศไทย

๒. ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑ จะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้
๒.๑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตนที่ทางราชการออกให้ และสำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีมีคุณสมบัติตามข้อ ๑.๑)
๒.๒ สำเนาหนังสือเดินทางระหว่างประเทศ และหลักฐานหรือรายละเอียดของสถานที่พักอาศัยในขณะที่อยู่ประเทศไทย (กรณีมีคุณสมบัติตามข้อ ๑.๒ หรือ ๑.๓)
๒.๓ สำเนาประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น
๒.๔ สำเนาใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่น
๒.๕ หนังสือรับรองจากสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

๓. ให้ยื่นหนังสือคำขอเทียบประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น ณ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เลขที่ ๘๗ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ ด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ตอบรับ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามข้อ ๒

๔. เมื่อได้รับหนังสือขอเทียบประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น ตามข้อ ๓ แล้ว สำนักงานจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ และความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา หากไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่เพียงพอ สำนักงานจะแจ้งให้แก้ไขเพิ่มเติมจนกว่าเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ยื่นคำขอจะต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาสามสิบวันทำการ ภายหลังจากที่ได้รับหนังสือแจ้งจากสำนักงาน หากเกินระยะเวลาที่กำหนด สำนักงานจะยกเลิกการพิจารณาคำขอดังกล่าว

๕. คณะกรรมการมอบหมายให้สำนักงานเป็นผู้พิจารณาเทียบประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น   และพิจารณาออกใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นตามประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานวิทยุคมนาคม    ที่กำหนดไว้

ความเห็น

สำหรับภาคผนวกนี้ก็เป็นอันว่าได้ขอสรุปที่ชัดเจนแล้วว่าผู้ที่มีสัญชาติไทย และ เชื้อชาติไทย สามารถนำประกาศนียบัตรจากประเทศที่มีข้อตกลงต่างตอบแทนมาเทียบเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นของไทยได้ หลังจากเรียกร้องต่อสู้กันมาพักใหญ่ สำหรับข้อนี้ต้องเครดิตให้คณะอนุกรรมการฯ โดย HS1ASC ที่ผลักดันจนสามารถทำให้คณะอนุกรรมการฯ เห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของการเทียบใบประกาศนียบัตร

และจากรายละเอียดทั้งหมดของภาคผนวกนี้ก็คิดว่าสมบูรณ์แล้ว แต่จะขอเพิ่มเอกสารประกอบการพิจารณาอีก 1 รายการคือ 

๒.๕ หนังสือรับรองจากสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่ผ่านมาเวลาชาวต่างประเทศมายื่นเทียบนั้นจะต้องใช้หนังสือรับรองจากสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วย ดังนั้นการยื่นเทียบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างประเทศ สมาคมฯ ควรจะต้องมีข้อมูล เพื่อการกำกับดูแลกันเอง

หนังสือรับรองจากสมาคมฯ รับรองอะไร
เป็นหนังสือรับรองว่าท่านได้รับประกาศนียบัตรหรือใบอนุญาตจากประเทศที่ใช้หลักข้อตกลงต่างตอบแทนเกี่ยวกับกิจการวิทยุสมัครเล่นกับประเทศไทย ซึ่งเป็นการช่วย สำนักงาน ตรวจสอบข้อมูลก่อนนำไปยื่น

ต้องเป็นสมาชิกของสมาคมฯ หรือไม่ เพื่อขอหนังสือรับรอง
สมาคมฯ ต้องไม่บังคับให้เป็นสมาชิก การออกหนังสือรับรองสามารถออกให้กับนักวิทยุสมัครเล่นที่มีความประสงค์จะยื่นขอเทียบประกาศนียบัตรทุกคน ทั้งนี้ผู้ที่ขอหนังสือรับรองสามารถพิจารณาสมัครสมาชิกกับสมาคมฯ ได้ ด้วยความสมัครใจหากเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสมาคมหรือผู้ขอหนังสือรับรอง

1 comment:

  1. ขออนุญาตฝากลิงค์นะคะ
    คาสิโนออนไลน์ ฝาก-ถอน ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ที่นี่เลยค่ะ
    https://www.111player.com

    ReplyDelete