Monday, October 21, 2013

ภาคผนวก 2 วิธีการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น

ภาคผนวก 2 
วิธีการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น

ในภาคผนวกนี้มีสิ่งที่ต้องปรับแก้อยู่หลายจุด ขอยกมาเฉพาะส่วนที่เห็นว่าควรต้องมีการปรับแก้

๔. ผู้เข้ารับการสอบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๔.๑ มีสัญชาติไทย หรือมีเชื้อชาติไทย
๔.๒ เป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นไม่น้อยกว่าหนึ่งปี (กรณีการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง)
๔.๓เป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลางไม่น้อยกว่าหนึ่งปี (กรณีการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง)

สำนักงาน ควรจะต้องส่งเสริมให้พนักงานวิทยุสมัครเล่น ยกระดับความรู้และความสามารถ ให้เร็วที่สุด ไม่ควรใช้เงื่อนไขเวลามาเป็นเครื่องมือในการขัดขวางการพัฒนาของคน ซึ่งขัดกับหลักการส่งเสริมของ สำนักงาน ประเทศต้องการบุคลากรที่มีความรู้ มีความเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย แต่การกำหนดเช่นนี้ทำให้ประเทศสูญเสียโอกาสในการพัฒนาคนไปถึง 3 ปี เห็นสมควรอย่างยิ่งให้ตัดออก เพราะไม่เป็นการส่งเสริม แต่เป็นการบั่นทอนความตั้งใจของผู้ที่จะเข้ามาเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป

๙.๓ วิธีการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง
ภาคทฤษฎี 
จำนวน ๑๐๐ ๗๕ ข้อ ข้อละ ๑ คะแนน เวลาสอบหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที โดยแบ่งออกเป็น ๔ วิชา ดังนี้

วิชาที่
หัวข้อวิชา
จำนวน (ข้อ)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการวิทยุสมัครเล่น
๒๕ ๑๕
การติดต่อสื่อสารของนักวิทยุสมัครเล่น
๒๐
ทฤษฎีต่างๆ สำหรับนักวิทยุสมัครเล่น
๒๐
หลักปฏิบัติของนักวิทยุสมัครเล่น
๒๐
ความรู้เกี่ยวกับรหัสมอร์ส
๑๕

ปรับจำนวนข้อในการทดสอบลงเหลือเพียง 75 ข้อ จากเดิม 100 ข้อ และเพิ่มเวลาสอบเป็นหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที การทำข้อสอบจำนวนมากในเวลาอันสั้น 100 ข้อ ต่อ 1 ชั่วโมง แต่ละข้อจะมีเวลาในการทำเพียง 36 วินาที ซึ่งนับว่าน้อยมาก ควรมีเวลาให้อย่างน้อยข้อละ 1 นาที ในการทำข้อสอบ
และตัดวิชาความรู้เกี่ยวกับรหัสมอร์สออกไป เพราะเป็นการสอบทักษะ ไม่ควรนำมาสอบในภาคทฤษฎี และปรับจำนวนข้อของวิชาที่ 1 ลง จาก 25 ข้อเหลือ 15 ข้อ เนื่องจากในวิชานี้ได้ผ่านมาแล้วในการสอบเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น

ภาคปฏิบัติ 
(๑) สอบรับด้วยหูรหัสมอร์สเป็นภาษาอังกฤษ จำนวนคำที่ใช้ในการทดสอบ ๔๐ กลุ่มคำ กลุ่มคำละ ๐.๕ คะแนน ระยะเวลาในการทดสอบห้านาที จำนวนครั้งสูงสุดที่ผิดได้ ๕ คำ
(๒) สอบรับด้วยหูรหัสมอร์สเป็นตัวเลข จำนวนคำที่ใช้ในการทดสอบ ๑๒ ๑๐ กลุ่มคำ กลุ่มคำละ ๐.๕ คะแนน ระยะเวลาในการทดสอบหนึ่งนาทีครึ่ง จำนวนครั้งสูงสุดที่ผิดได้ ๓ กลุ่มคำ
(๓) ระยะเวลาในการทดสอบต้องไม่น้อยกว่าการส่งกลุ่มคำมาตรฐาน คำว่า “PARIS” ด้วยความเร็ว 8 คำต่อนาที รวมกับกลุ่มคำเตรียมพร้อม “VVV” ระยะเวลาในการทดสอบรหัสมอร์สภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าห้านาทีสามสิบวินาที และรหัสมอร์สตัวเลขไม่น้อยกว่าหนึ่งนาทีสามสิบวินาที

ภาคปฏิบัติ รับรหัสมอร์สนั้น ขอให้ปรับเป็นการให้คะแนนต่อกลุ่มคำ ทั้งตัวหนังสือภาษาอังกฤษ และตัวเลข กลุ่มคำละ 0.5 คะแนน และกำหนดระยะเวลาในการทดสอบต้องไม่น้อยกว่าความเร็วของการส่งกลุ่มคำมาตรฐาน "PARIS" ด้วยความเร็ว 8 คำต่อนาที รวมกับการส่ง "VVV" ตอนต้น และ "AR" ตอนท้ายด้วย ซึ่งจะได้ระยะเวลาประมาณ 5 นาที 30 วินาที สำหรับตัวหนังสือภาษาอังกฤษ และตัวเลข 1 นาที 30 วินาที เป็นเวลาขั้นต่ำ ซึ่งการสอบจริงจะใช้เวลาเกินกว่านี้ เพราะมีการผสมคำที่ต่างออกไป

๙.๔ วิธีการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง
ภาคทฤษฎี จำนวน ๑๐๐ ข้อ ข้อละ ๑ คะแนน เวลาสอบสองชั่วโมง โดยแบ่งออกเป็น ๔ วิชา

เพิ่มเวลาในการสอบให้มากขึ้น

๙.๖ เกณฑ์การสอบ

๙.๖.๑ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ต้องได้คะแนนภาคทฤษฎี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ๗๐

๙.๖.๒ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง
(๑) ต้องได้คะแนนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ๗๕ และ
(๒) สอบผ่านภาคปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ ๙.๓

๙.๖.๓ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง ต้องได้คะแนนภาคทฤษฎี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕

สำหรับการสอบเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นที่ผ่านมากในอดีตให้คำแนนผ่านที่ 60 คะแนน ซึ่งต่ำเกินไป ถ้าเทียบเกรดในการเรียนทั่วไป ก็จะได้ระดับ C หรือเกรด 2 แต่ถ้าเราต้องการยกระดับผู้ที่จะเข้ามาสู่กิจการวิทยุสมัครเล่นควรเพิ่มขึ้นให้สูงกว่าระดับเดิม จึงขอเสนอให้กำหนดไว้ที่ร้อยละ 70 ซึ่งจะทำให้ผู้ที่มีความตั้งใจจะเข้ามาเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นต้องอ่านหนังสือ ทำความเข้าใจ และศึกษาอย่างจริงจังเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้ผู้ที่เข้ามาในกิจการวิทยุสมัครเล่นมีความรู้มีความเข้าใจมากกว่าเดิม ถึงจะสามารถสอบผ่านตามเกณฑ์ได้

การสอบเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง เดิมต้องผ่านการสอบทั้ง 3 ภาค ได้แก่ ภาคทฤษฏี ภาครับรหัสมอร์ส ภาคส่งรหัสมอร์ส ด้วย ITU เองยกเลิกข้อบังคับเรื่องการสอบรหัสมอร์สสำหรับผู้ที่จะใช้งานความถี่ต่ำกว่า 30 MHz ไปหลายปีแล้ว ซึ่งเกือบทุกประเทศได้ยกเลิกการสอบไปแล้ว เหลือประเทศไทยที่ยังคงไว้ซึ่งการสอบรหัสมอร์สอยู่

ได้มีการระดมความคิดเห็น และลงความเห็นจากทั้งสองฝั่งผู้ที่ต้องการให้ยกเลิก และผู้ที่ต้องการให้คงไว้ ของประเทศไทยแล้ว ได้ข้อสรุปเป็นแนวทางกลางๆ คือให้มีการสอบรหัสมอร์สไว้ โดยเปลี่ยนเกณฑ์การสอบผ่านใหม่ดังที่ได้นำเสนอไปเมื่อครั้งรับฟังความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ

ซึ่งขอยืนยันแนวทางเดิม โดยให้คิดคะแนนรวม 2 ภาค เป็นเกณฑ์การสอบผ่าน โดยคะแนนรวม 100 คะแนน ภาคทฤษฎีคิดเป็น 75 คะแนน และภาคปฏิบัติรับรหัสมอร์ส คิดเป็น 25 คะแนน และต้องทำได้ 75 คะแนน จึงจะผ่านการสอบเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลางได้

1 comment:

  1. ขออนุญาตฝากลิงค์นะคะ
    ลุ้นเดิมพันไปกับเกม บาคาร่าออนไลน์ ได้เงินรวดเร็วทันใจพร้อมพบกับโปรโมชั่นดีๆ อีกมากมาย
    ฝาก-ถอน ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ที่นี่เลยค่ะ
    https://www.111player.com

    ReplyDelete